Giới thiệu
Tin tức tổng hợp (từ các báo chí)
Ký sự
Văn bản pháp luật
Tư vấn doanh nghiệp
Các bản luận cứ và bài bào chữa
Trả lời bạn đọc
Hội nhập quốc tế
Tư Liệu
Câu chuyên vụ án
Diễn đàn công tác viên
Nghiên cứu trao đổi
Thư giãn
Hỏi đáp
Website liên kết
Tin tức
Doanh nghiệp sau APEC, WTO phải làm gì và cần hỗ trợ gì?
Luật Luật sư
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư
Luật Đầu Tư
Luật Thương mại 2005
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X
Nghị Định 14/2007/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH
Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 02/2004/QĐ-HĐTP ngày 10-8-2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
Trả lời bạn đọc
ĐƠN KHỞI KIỆN ÁN DÂN SỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

 

…… (1) , ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

                                                                      về việc .....

 

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………...

Họ và tên người khởi kiện: (3)…………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………….…….

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………………………

Địa chỉ: (6) ………………………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………………….…….

Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………...…….…….

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. …….……………....

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)………………………………………………………….………… …………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……...……………………………………

 Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………………….………..

 

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

…………………………………………………………………… …………………….

………………………………………………………………………………….……….

Người khởi kiện (16)

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu

 (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

 (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

 (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

 (4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).    

 (5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

 (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

 (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

 (12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

 (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

 (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

 (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trích dẫn từ http://tand.hochiminhcity.gov.vn/DetailPoliticalGuide.asp?ID=333&F_ID=72

Các tin khác
Trả lời bạn đọc
ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
ĐƠN KHỞI KIỆN ÁN HÀNH CHÍNH
ĐƠN XIN LY HÔN
DANH MỤC TÀI SẢN TÀI SẢN -VẬT TƯ - HÀNG HÓA - SẢN PHẨM
DANH SÁCH CHỦ NỢ
DANH SÁCH NGƯỜI MẮC NỢ
ĐƠN KHỞI KIỆN ÁN KINH TẾ
ĐƠN KHỞI KIỆN ÁN LAO ĐỘNG
Trả lời bạn đọc (Kim Ngoc Le {kimngoc-lee@yahoo.ca}, E-mail gửi ngày 07/5/2007)
Trả lời bạn đọc
Trả lời bạn đọc
Hình ảnh
Trang chủ Sơ đồ site Liên hệ
All rights reserved. Thiết kế website: CanhCam Co., Ltd.